QQ2010~2017通用登录号码内存搜索示例

By admin at 2017-11-19 • 0人收藏 • 1203人看过
//QQ2010~2013通用登录号码内存搜索示例
import process
import console;

var qqNumber = {};

//遍历所有进程
for processEntry in process.each( "^QQ\.exe" ) { 

    prcs = process( processEntry.th32ProcessID ) 
    console.log("发现QQ进程,正在搜索进程......",prcs.getPath() )
   
    var qqTest = {};
    for( addr,len,str,i,j,pattern,protect,mtype  
        in prcs.eachQuery( ,,"\d\d{4,12}<\&clientkey>|<\\QQ\\Wintemp>|<\&ADSESSION>|<\&utype\=>" ) ){  
       
        var strQQ = string.sub(str,i,j)
        qq = string.match(strQQ,"\d+") 
         
        qqNumber[qq] = true; 
        console.log( "查找内存:",strQQ ) 
    }  
     
    prcs.free(); 
} 

console.log("发现以下QQ号已登录:")
for( qq in qqNumber ){
    console.log("QQ号:",qq )
}   
console.pause()

blob.png

引用自:http://bbs.aardio.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9451&extra=page%3D1

登录后方可回帖

登 录
信息栏
 非官方,私人站

本站域名

Aardio.com.cn

备用域名

ChengXu.XYZ

请相互转告!
投诉联系:  popdes@126.com快速上位机开发学习,本站主要记录了学习过程中遇到的问题和解决办法及上位机代码分享

这里主要专注于学习交流和经验分享.
纯私人站,当笔记本用的,学到哪写到哪.
如果侵权,联系 Popdes@126.com

友情链接
Aardio官方     |     Aardio官方更新日志
Sciter在线学习文档
才仁机械
Stm32cube中文网
Loading...